De resultaten van ons onderwijs


De leerstof in een borgingssysteem
De school werkt met een borgingssysteem, waarin de onderwijskundige inhoud en werkwijze beschreven staat. Dit systeem zorgt voor een werkwijze vanuit dezelfde visie in de groepen, een doorgaande lijn tussen de jaargroepen onderling en borgt gemaakte inhoudelijke afspraken.
Het borgingssysteem wordt gezien als een levend document om onderwijsvernieuwingen te kunnen implementeren. Per jaar wordt vastgesteld welke onderdelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen
Voor de start op school wordt de ontwikkeling van de 4-jarige in kaart gebracht met een intakeformulier. Op dit formulier wordt de ontwikkeling thuis en van de peuterspeelzaal, voorschool en/of kinderdagverblijf beschreven.
We volgen alle leerlingen in hun ontwikkeling en prestaties. In groep 1 en 2 doen we dat door middel van de landelijke toetsen rekenen en taal voor kleuters en de observatielijsten van de methode Bosos.
Vanaf groep 3 volgen we de vorderingen van de kinderen door het afnemen van de toetsen uit de methodes. Tweemaal per jaar worden in de groepen 3 t/m 7 Cito-toetsen afgenomen. Een planning en overzicht van alle toetsen staat op de toetskalender.
De resultaten van alle leerlingen worden verwerkt in ons geautomatiseerde leerlingvolgsysteem, ParnasSys. 
De resultaten bespreekt de intern begeleider met de groepsleerkrachten. Aan de hand van de diverse uitslagen kan bekeken worden of een kind speciale hulp nodig heeft. Het kan ook zijn dat de groep in zijn geheel extra aandacht aan bepaalde leeronderdelen moet besteden.
In het portfolio van uw kind staan de toetsuitslagen van de Citotoetsen van uw kind. We hebben ervoor gekozen de toetsuitslagen in een tabel en een grafiek weer te geven. In de grafiek kunt u goed zien hoe de ontwikkeling van uw kind op het betreffende vakgebied verloopt.

De leerbehoeften van alle kinderen worden in kaart gebracht aan de hand van de Citotoetsresultaten, de methodegebonden toetsen en de observaties van de leerkracht in de groep. Op basis hiervan worden groepshandelingsplannen geschreven die in de groep worden uitgevoerd. Kinderen krijgen in groep 7 al een eerste idee over hun voorlopig advies te horen.
In groep 8 wordt bij alle kinderen de digitale eindtoets Route 8 afgenomen.
 
Bespreken van leervorderingen met de ouders
Aan het begin van elk schooljaar wordt er een gezamenlijke informatieavond georganiseerd. Per jaargroep ontvangt u informatie over de groep, de werkwijze, de activiteiten, de materialen en algemene zaken besproken.
U wordt drie keer per schooljaar uitgenodigd om de vorderingen van uw kind te bespreken. Het eerste gesprek is een omgekeerd tien-minutengesprek. Tijdens dit gesprek kunt u als ouder aangeven hoe u uw kind ziet en inschat en waar de leerkracht mogelijk in het komende schooljaar rekening mee kan houden.
Twee keer per jaar houden we portfoliogesprekken met de ouders, gesprekken waarin we de resultaten en het portfolio van de leerling bespreken. In de groepen 7 en 8 bespreken we ook de adviezen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Mocht de tijd voor het rapportgesprek voor u of de leerkracht niet voldoende zijn, dan kan er een vervolgafspraak worden gemaakt. Ook is het altijd mogelijk om op andere momenten met de leerkracht zelf een afspraak te maken om te praten.
 
De begeleiding van de overgang van kinderen naar het VO
De kinderen in groep 8 ontvangen, na in groep 7 al een voorzichtig voorlopig advies te hebben gehoord, in september hun echte voorlopige advies. Na dit advies bezoeken de kinderen met hun ouders de open dagen van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. In januari worden de laatste toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen, waarna de school een definitief advies afgeeft. Dit advies wordt tijdens de portfoliogesprekken in februari (voor 1 maart) met de kinderen en hun ouders besproken. Dit schooladvies is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. Basisscholen mogen een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. De school kan met het voortgezet onderwijs afspreken om naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies te geven, afhankelijk van de mogelijkheden (bijv. schooladvies havo, plaatsingsadvies dakpannenklas vmbo-tl/havo). In tegenstelling tot het schooladvies is het plaatsingsadvies voor het VO echter niet bindend.
In april wordt de Route 8 Eindtoets afgenomen. De uitslag wordt besproken met de leerlingen en naar de vervolgschool gestuurd. Mocht de uitslag van de eindtoets van een leerling duidelijk hoger uitvallen dan het oorspronkelijke schooladvies, dan moet de school het schooladvies heroverwegen. De overwegingen zal de school met de ouders delen. De school kan, maar hoeft echter het schooladvies niet naar boven aan te passen. Een aanpassing van het schooladvies naar beneden is nooit het geval.

Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs

Resultaten eindtoets van de Schakel 2014-2015
CITO
2015-2016
 CITO
2017-2018
ROUTE 8
Schoolgroep* 10 8 10
Landelijk gemiddelde van de schoolgroep 535,7 536  
Ondergrens 533,7 534 197
Schoolscore 529,3 534,4 202,3
Bovengrens 537,7 538  
*De schoolgroep wordt bepaald door het percentage aantal leerlingen met een gewicht in leerjaar 8.
Leerlingen die korter dan twee jaar op de Schakel onderwijs hebben gehad en leerlingen die uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs worden niet in de schoolscore meeberekend.
 
Uitstroom cijfers naar het voortgezet onderwijs 2014-2015 2015-2016 2017-2018
Praktijkonderwijs 7% 0% 0%
VMBO basis / kader 43% 22% 44%
VMBO GT/TL (MAVO) 21% 39% 32%
HAVO 29% 11% 16%
VWO 0% 28% 8%