Passend onderwijs


Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft. Daarnaast werken we nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen.
 
Wat is zorgplicht?
Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht. Of uw kind nu ‘gewoon’ of ‘anders’ leert: elke school heeft de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op de reguliere basisschool. En als dat niet kan, dan op een andere basisschool, in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Altijd in samenspraak met u als ouder of verzorger. ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet’.
 
Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsprocedure en moet de school hebben vastgesteld dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar het kind is aangemeld de zorgplicht in. De procedure zorgplicht is niet van toepassing indien op de school waar het kind is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is en/of ouders de grondslag van de school niet respecteren.
  
Samenwerkingsverband Sine Limite
Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen van de scholen in de gemeente Deventer samen in het samenwerkingsverband Sine Limite. Onze school maakt ook deel uit van dit samenwerkingsverband.
 

Welke ondersteuning biedt onze school?
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school staat beschreven welke ondersteuning we kunnen bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.
Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband biedt. Voor ieder kind dat meer ondersteuning nodig heeft zorgen we voor aanpassingen in het onderwijs. Dit is maatwerk, want we gaan uit van de onderwijsbehoefte van het kind. In de meeste gevallen kunnen we dit zelf bieden met de deskundigheid en mogelijkheden binnen onze school. Soms hebben we ondersteuning nodig vanuit Sine Limite en in enkele gevallen biedt het speciaal (basis) onderwijs voor uw kind passend onderwijs.
 
Denkt u dat uw kind ondersteuning nodig heeft?
 
Situatie 1: uw kind bezoekt nog geen basisschool.
Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u een keuze heeft gemaakt voor een school dan kunt u uw kind aanmelden. De schoolbesturen en de gemeente hebben samen afspraken gemaakt over het aanmelden van kinderen bij een school van uw voorkeur. Alle ouders van wie het kind vier jaar wordt, ontvangen van de gemeente een aanmeldingsformulier. U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van uw eerste voorkeur met dit aanmeldingsformulier. U geeft daarbij aan of uw kind (naar verwachting) ondersteuning nodig zal hebben. U kunt meer informatie over de basisscholen en aanmelding vinden op www.deventer.nl/leven/jeugd-onderwijs/onderwijs/ basisonderwijs
 
Als u uw kind heeft aangemeld, dan zal de school informatie verzamelen over welke ondersteuning uw zoon of dochter nodig heeft. Van u wordt verwacht dat u de informatie die u heeft, deelt met de school. Zo nodig organiseert de school een overleg, waarbij de intern begeleider, directeur en een medewerker van Sine Limite aanwezig zijn. Ook u wordt hierbij nauw betrokken. Voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties vraagt de school om uw toestemming. Op basis van de verkregen informatie maakt de school samen met u de afweging over wat het beste is voor uw kind. Hierbij kan de school Sine Limite uitnodigen. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten (eventueel met extra ondersteuning). Het kan ook zijn dat een andere school beter passend onderwijs voor uw kind kan bieden. Dan zal een medewerker van Sine Limite namens ons samen met u op zoek gaan naar die school. Wij blijven uiteraard nauw betrokken bij dit traject, want we zijn immers de zorgplichtschool.
 
Situatie 2: uw kind zit al op onze school.
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Wij raden u aan in gesprek te gaan met de leerkracht van uw zoon/dochter over de ontwikkeling van uw kind.
Waar heeft u vragen over? En wat heeft uw kind volgens u nodig? De leerkracht zal samen met u en de intern begeleider overleggen welke route wordt doorlopen. Als u zorgen houdt, kunt u ook terecht bij de directeur van de school.
 
HGPD en trajectoverleg
Op onze school vinden groepsbesprekingen plaats. Dit zijn gesprekken tussen de intern begeleider en de leerkrachten. Tijdens de portfoliogesprekken bespreken we de ontwikkeling van de kinderen met de ouders. Als er signalen zijn dat het leren, gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling niet goed gaat, bespreekt de leerkracht dit met u. We willen ook graag weten wat uw kijk is en hoe het thuis gaat. Als de aanpassingen niet helpen of er is meer zorg, dan gaan de leerkracht, intern begeleider en u met elkaar in overleg. Ook de mening van uw kind is hierbij belangrijk. Het kan zijn dat we een medewerker van Sine Limite hierbij uitnodigen of een andere deskundige. Ook u kan iemand uit uw omgeving meenemen die betrokken is bij uw kind. Dit overleg heet interne HGPD. Van te voren vullen wij en u een formulier in dat als leidraad dient tijdens de bespreking.
Het kan zijn dat er één keer een HGPD plaatsvindt, maar ook meerdere keren. Als er behoefte is aan extra ondersteuning voor uw kind of de vragen blijven, organiseren we een trajectoverleg. Aan het trajectoverleg nemen deel: de leerkracht, de intern begeleider, de ouders, de trajectmedewerker van Sine Limite en eventueel de gezinscoach en de jeugdverpleegkundige van de GGD.
 
In de HGPD en trajectoverleg bespreken we de vraag: wat heeft uw kind nodig om een bepaald doel te behalen? Wat is de ondersteuningsbehoefte van uw kind?
Daarbij kijken we ook naar andere factoren, zoals de groep, de school en de thuissituatie. In iedere bespreking komen ook positieve aspecten en de talenten van uw kind aan de orde.
Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, maken we een ontwikkelingsperspectief. Dit is een formulier waarin het plan van aanpak vastgelegd is, het uitstroomniveau van het kind en de afspraken tussen school en ouders vastgelegd worden. Is een (tijdelijke) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek? Dan vragen we hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring' aan bij Sine Limite. Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft uw kind recht op plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.
 
Sine Limite heeft ook een loket dat door intern begeleiders gebeld kan worden voor vragen over passend onderwijs en inzet van diensten van Sine Limite. Ook ouders kunnen het loket bellen. Wel hebben ouders altijd eerst de vraag op school gesteld. Als er vragen blijven, kan het loket van Sine Limite gebeld worden.

Gezinscoach
Vanaf januari 2015 is Jeugdzorg onder de gemeente komen te vallen. In Deventer zijn in alle wijken gezinscoaches werkzaam. Een gezinscoach helpt ouders bij opvoed- en opgroeivragen. Soms zijn enkele gesprekken voldoende. In andere gevallen kan er andere hulpverlening ingezet worden. Elke school heeft een gezinscoach als contactpersoon. Deze gezinscoach neemt eventueel ook deel aan het trajectoverleg.