Zorg voor kinderen


Niet elk kind ontwikkelt zich op dezelfde manier en in een­zelfde tempo. Om de verschillen tussen de leerlingen snel te signaleren en goed te organiseren heeft de school een zorgstructuur ontwikkeld.

De intern begeleider en leerkrachten houden drie keer per jaar een groepsbespreking. Tijdens de groepsbespreking worden de resultaten uit het leerlingvolgsysteem, de leerdoelen voor de komende periode en de gewenste interventies omschreven. Deze interventies werkt de leerkracht verder uit (desgewenst op leerlingniveau) in het groepsplan.
De leerkracht geeft in eerste instantie zelf extra hulp in de groep. De leerkracht kan de instructievorm aanpassen, de leertijd voor een bepaald vak uitbreiden of verkorten en de leerling op sociaal-emotioneel gebied ondersteunen. De leerkracht kan gebruik maken van de kennis en ervaring van de andere leerkrachten en advies vragen aan de intern begeleider.

De intern begeleider, Natasja van Essen,  coördineert de zorgstructuur. Zij bespreekt alle leerlingen zes keer per jaar met de leerkrachten in de groepsbespreking en een zorgspreekuur.
Een uitgebreide omschrijving van de zorgstructuur staat omschreven in het zorgplan “DOL op de Schakel”.
Het zorgplan en de bijbehorende protocollen zijn verzameld in de zorgmap. Deze ligt ter inzage op school.


Natasja van Essen
Intern begeleider