Een veilige school, een goed pedagogisch klimaat


Op de Schakel wordt niet alleen aandacht besteed aan de cognitieve vakken. We vinden het ook belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met zichzelf en met elkaar. Dit is mogelijk door de kinderen te leren met een open houding met elkaar om te gaan, door de kinderen te leren zich in te leven in een ander, door te luisteren naar elkaar en door te genieten van elkaar.
In de groepen wordt met behulp van de Vreedzame School bewust aandacht besteed aan:
Om er voor te zorgen dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen een rustige en leerbare werkomgeving hebben de gemeente Deventer en de onderwijsinstellingen gezamenlijk veiligheidsprotocollen op acht verschillende gebieden ontwikkeld.

 
Uitgangspunten voor een veilige school
Om er voor te zorgen dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen een rustige en leerbare werkomgeving hebben de gemeente Deventer en de onderwijsinstellingen gezamenlijk veiligheids- protocollen op acht verschillende gebieden ontwikkeld.
 
1. School, veiligheid en handhaving
Bij ons op school vinden we dat goede leerprestaties bereikt kunnen worden als leerlingen en leerkrachten met plezier naar school gaan. Een veilig klimaat en een prettige sfeer dragen hier sterk aan bij. Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel en algemene fatsoensnormen en goede omgangsvormen vinden we belangrijk.

 
Gedragsprotocol
Onderlinge ruzies of spanningen worden altijd uitgepraat. Met de kinderen worden afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. In ernstige of vaker voorkomende situaties worden ook de ouders betrokken bij het oplossen van de problemen. Deze afspraken staan beschreven in ons gedragsprotocol.
In dit protocol hebben wij beschreven welk gedrag wij verwachten van kinderen en ouders van de Schakel en welk gedrag u van ons kunt verwachten. Ouders, leerkrachten en kinderen moeten er samen voor zorgen dat we respectvol met elkaar omgaan. Natuurlijk willen we pesten voorkomen. Dit zal niet altijd lukken. Indien er pestgedrag wordt geconstateerd, handelen wij volgens ons gedragsprotocol.
 
Schorsing van een leerling
De directeur kan een leerling schorsen als er herhaald ernstig wangedrag plaatsvindt en andere disciplinaire maatregelen niet hebben geholpen. Ouders en school hebben even tijd om te zoeken naar een passende oplossing. Ernstig wangedrag is bijvoorbeeld mishandeling, diefstal, het herhaaldelijk negeren van de schoolregels, het in gevaar brengen van bijvoorbeeld de veiligheid van medeleerlingen, personeel en ouders.
 
Verwijdering in opdracht van de school
Bij ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen de leerling en school en/of ouder en school kan het bestuur overgaan tot deze ordemaatregel. Deze maatregel zal het bestuur slechts in het uiterste geval en uiterst zorgvuldig nemen.  Voordat wordt overgegaan tot het starten van de verwijderingsprocedure hebben ouders een schriftelijke waarschuwing ontvangen, waarbij gewezen wordt op een mogelijke verwijdering. Het kan voorkomen dat de school niet aan de zorgbehoefte van een kind kan voldoen. Het is dan mogelijk om in overleg met de leerplichtambtenaar en de inspectie de procedure tot verwijdering in te zetten.
 
2. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Het is wettelijk verplicht dat elke school volgens een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld werkt. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Een meldcode betekent niet dat er meldplicht is. Bij meldplicht moet een professional zijn vermoeden van geweld melden bij een andere instantie. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. Samen met de gemeente Deventer hebben de schoolbesturen in Deventer op basis van landelijke richtlijnen een meldcode ontwikkeld. Hierin is een stappenplan opgenomen hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook op onze school gebruiken we deze meldcode.
 
3. School en medische zaken
Als een kind ziek wordt op school bellen we altijd de ouders. Met de ouders wordt overlegd of het kind naar huis kan gaan. We zijn terughoudend in het toedienen van een aspirientje en doen dit alleen in overleg met ouders. Als de ouders niet bereikbaar zijn of als er acuut gevaar dreigt, schakelt de school direct een arts in of we bellen het alarmnummer.
Soms gebruiken kinderen medicijnen tijdens de schooltijden. Ouders vragen aan de school of de leerkracht deze medicijnen wil toedienen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 
4. School en multimedia
In school hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van internet, e-mailgebruik en het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen en personeel.
 
Publicatie van foto’s
Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier geven ouders wel of geen toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website of in de nieuwsbrief. In de groepen wordt ook gebruik gemaakt van opnames van een stukje van de les. Deze opnames zijn alleen voor intern gebruik. Mocht de school de opname buiten de school willen publiceren dan worden ouders eerst om toestemming gevraagd.
 
5. School en veilige speelplaats
We hebben in de school afspraken gemaakt hoe een ieder zich gedraagt op het schoolplein. De speeltoestellen op het plein worden jaarlijks gekeurd en onderhouden.
 
6. School en veilige verkeersomgeving
De school ligt op een beschutte plek waar weinig verkeer komt. De meeste kinderen komen op de fiets naar school. De school zorgt ervoor dat de kinderen de verkeersregels kennen. Vanaf de kleutergroepen wordt er verkeersles gegeven en de leerlingen in groep 7 doen mee met het verkeersexamen.
 
7. Schoolveiligheidsplan
De school heeft haar veiligheidsbeleid beschreven in haar schoolveiligheidsplan.
 
8. School en EHBC (eerste hulp bij crisis)
Voor extreme crisissituaties handelen wij volgens een opgesteld stappenplan.