De leerstof per vakgebied


Referentiekaders

Referentiekaders geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. De overheid stelt de kaders voor het basisonderwijs vast. Vakken waarvoor kaders gelden zijn wettelijk verplicht. Dit betekent dat alle kinderen deze vakken krijgen. De verplichte vakken op de basisschool zijn:  

Nederlandse Taal
Taalonderwijs bestaat uit verschillende onderdelen: mondelinge taalvaardigheid, schriftelijke taalvaardigheid en taalbeschouwing. Deze onderdelen vertalen zich in de activiteiten: woordenschat, begrijpend lezen, technisch lezen, spellen en stellen. Voor ieder onderdeel werken we volgens een vaste leerlijn en gebruiken we moderne lesmethodes.

 http://www.deschakeldeventer.nl/syndeo_data/media/template_images/WebDesignEditor2/voorlezen_2016-2017.png
(Begrijpend) lezen
Het plezier in lezen is belangrijk voor de leesontwikkeling en daarom richten wij een uitdagende leeshoek in met moderne en geliefde leesboeken. In de school is een bibliotheek ingericht waar kinderen boeken kunnen lenen en reserveren. Tijdens de Kinderboekenweek besteden we jaarlijks aandacht aan bekroonde en nieuwe kinderboeken.
In de kleuterbouw wordt voorbereidend lezen aangeboden tijdens de groepsactiviteiten, door interactief voorlezen en door middel van het aanbieden van activiteiten uit de map fonemisch bewustzijn.
Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 wordt de methode Veilig Leren Lezen ge­bruikt. Met leuke verhalen worden de nieuwe woorden aangeboden. Met de letters van deze woorden leren de kinderen daarna weer andere woorden.
Als het aanvankelijk leesproces is doorlopen gaan de kinderen vanaf groep 4 technisch lezen met methode Estafette.
Vanaf groep 4 wordt begrijpend lezen aangeboden met methode Nieuws Begrip XL. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer te liggen op studerend lezen en informatieverwerking.
 
Taal, woordenschat en spelling
De mondelinge taalontwikkeling wordt bevorderd in de verschillende (kring)gesprekken, in gesprekken met andere kinderen in de groep en tijdens de interactieve instructies. In de kleutergroepen wordt de woordenschat uitgebreid met behulp van Logo 3000. Dit is een woordenschatprogramma bestaande uit 3000 woorden die de kinderen moeten kennen als ze naar groep 3 gaan.
Taal, woordenschat en spelling wordt in groep 3 aangeboden met onderdelen van Veilig Leren Lezen en vanaf groep 4 wordt gewerkt met methode Staal, aangevuld met de KWeC-methodiek en Nieuws Begrip XL.

Engelse Taal
Vanaf groep 5 leren de kinderen de Engelse taal. Tijdens de lessen wordt Engels spelenderwijs aan de hand van moderne popmuziek aangeboden. We gebruiken de digitale methode Groove Me.
Hierbij gaat het vooral om mondelinge communicatie en om het lezen van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich tot het kennismaken met de schrijfwijze van een aantal vaak voorkomende Engelse woorden. 

Rekenen en Wiskunde
Bij rekenen leren de kinderen omgaan met getallen, maten, vormen, structuren en de daarbij passende relaties en bewerkingen. Ze leren ‘wiskundetaal’, ze krijgen inzicht in getallen, maatinzicht en ruimtelijk inzicht, parate kennis, belangrijke referentiegetallen en maten en routine in rekenen, meten en meetkunde.
In de kleuterbouw leren de kinderen spelenderwijs rekenkundige begrippen als voorbereiding op groep 3. Hierbij maken we gebruik van de map gecijferd bewustzijn en de activiteitenmap van Kijk!. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met methode “Alles telt”.
Voor de kinderen die moeite hebben met rekenen hebben wij ondersteunende materialen en software aangeschaft.
De kinderen die minder tijd nodig hebben om te oefenen krijgen minder herhaling- en oefenstof aangeboden. In de plaats hiervan wordt verrijkingsstof aangeboden. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Dit vakgebied bestaat uit vier domeinen. Het domein 'Mens en samenleving' gaat in op maatschappelijke thema's als gezondheid, milieu en consumentengedrag. Bij 'Natuur en techniek' komen onderwerpen als plant, dier en mens aan de orde en daarnaast natuurkundige onderwerpen zoals licht, geluid en magnetisme. Het domein 'Ruimte' is de nieuwe naam voor het vak aardrijkskunde. Kinderen leren over de inrichting van de omgeving en ontwikkelen topografische vaardigheden. Tenslotte is er het domein 'Tijd'. Kinderen ontwikkelen historisch besef en leren over de geschiedenis van Nederland.
Onder oriëntatie op jezelf en de wereld vallen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie burgerschapsvorming, verkeer en staatsinrichting.
 
Levensbeschouwing
We besteden aandacht aan  wereldgodsdiensten en aan de verhalen, feesten en gebruiken die daarin een rol spelen. Kinderen kunnen vanaf groep 5 één keer per week een les humanistische vorming volgen. In deze lessen begeleiden vakdocenten van stichting dienstencentrum HVO de kinderen bij de ontwikkeling van een eigen identiteit, het stellen en bespreken van levensvragen en een kennismaking met andere culturen.
 
Burgerschap
De Schakel is een multiculturele basisschool die bezocht wordt door kinderen met verschillende nationaliteiten, culturen en religies. Wij besteden aandacht aan de normen, waarden, rituelen en omgangsvormen van de verschillende culturen binnen onze school.
 
Maatschappelijke betrokkenheid
De leerkrachten besteden in hun onderwijsaanbod aandacht aan levensbeschouwelijke en actuele maatschappelijke thema’s, ervaringen, normen en waarden. Centraal hierbij staat het ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen voor onze samenleving. Daarnaast besteden de leerkrachten in hun onderwijsaanbod dagelijks aandacht aan actuele zaken 'Nieuws' binnen en rond de school. In groep 7/8 wordt wekelijks gekeken naar het “School tv weekjournaal”. In deze uitzendingen komen actuele ontwikkelingen in de wereld aan de orde en deze onderwerpen worden besproken in de groepen.
Nieuws Begrip XL behandelt aan de hand van een tekst wekelijks een actueel onderwerp.

Verkeer
In groep 7 doen de kinderen mee met het landelijke verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een praktisch en theoretisch gedeelte. Van te voren besteden we veel aandacht aan bijvoorbeeld de verkeersregels en de verkeersborden.
 
Computeronderwijs en nieuwe media
Computeronderwijs wordt steeds meer in ons onderwijs geïntegreerd. In alle groepen wordt lesgegeven met het digibord en er staan computers waar de kinderen tijdens het zelfstandig werken op kunnen werken. Alle computers hebben educatieve programma’s die nauw aansluiten bij het leerstofaanbod. Daarnaast mogen de kinderen de computers gebruiken om informatie op te zoeken voor werkstukken en spreekbeurten.
 
Kunstzinnige oriëntatie
(bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid).
Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen leren zich op verschillende manieren uit te drukken. Bij de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama is hier alle mogelijkheid voor.
Vanuit het bureau Kunstcircuit doen wij mee aan verschillende projecten en bezoeken wij verschillende voorstellingen.
Meerdere keren per jaar wordt er projectmatig en groep doorbroken gewerkt aan de verschillende aspecten van de creatieve vakken.
 
Bewegingsonderwijs
Bewegen is gezond en vooral ook leuk. In onze lessen besteden we aandacht aan balvaardigheid, spel, turnen en atletiek. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich sportief gedragen en leren omgaan met winnen en verliezen.
We maken gebruik van de methode Bewegen Samen Regelen en de uitdagende materialen genaamd ‘Mobiez’. Een Mobie is een lespakket materialen die rouleert in de gymzalen van de gemeente Deventer. Deze materialen geven een extra impuls voor het verbreden en verdiepen van het bewegingsonderwijs. Van alles komt hier aan bod, boogschieten, boksen skaten en fietsen in de gymzaal (trial bikes).