Ons onderwijs


De groepsindeling
We zijn schooljaar 2019-2020 gestart met 82 leerlingen. De school telt op dit moment 4 groepen, verdeeld over groep 1/2/3, 4,/5, 6/7en 8).
 
Op onze school wordt gewerkt met het leerstof jaarklassensysteem. Dat betekent dat waar mogelijk  kinderen met dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten en dat ze elk jaar naar een volgende groep overgaan. Als een groep een klein aantal leerlingen heeft, waardoor het praktisch gezien beter is om leerlingen in een combinatieklas te plaatsen, dan zullen we daar voor kiezen. We werken met moderne lesmethodes en zorgen dat leerlingen onderwijs op maat krijgen. Dat doen we door te werken met gedifferentieerde instructies en een verwerking op niveau.
We geloven dat kinderen het beste kunnen leren als ze zich prettig voelen in hun klas. Daarom gebruiken we door de hele school de methode De Vreedzame School. Deze methode helpt leerlingen om zelf de problemen met elkaar op te lossen en geeft aandacht aan positieve omgangsvormen. 
 

De doorgaande lijn
Bij de organisatie van ons onderwijs dragen wij zorg voor een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen. Binnen de groepen, maar ook groepsdoorbroken, bieden wij een gevarieerd onderwijsaanbod. Wij gaan zorgvuldig om met verschillen in de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 
Tijdens de lessen maken we gebruik van drie instructie- en verwerkingsvormen.

 

Onderwijs in groepen

De kleutergroepen
In de kleuterbouw staan spelen en ontdekken centraal. Eerst doet een kind dat misschien nog alleen, maar meestal ook al snel met anderen. In de kleutergroep doen de kinderen allerlei ervaringen op: andere kinderen ontmoeten, aftasten, leren geven en nemen, delen en omgaan met eigen gevoelens en die van anderen. Het streven is de kinderen hun blikveld te laten verruimen met behulp van een rijke speel-leeromgeving met wisselende speelplekken, met vrije en geleide spelmomenten binnen de thema’s. In het thematisch werken gaan we zoveel mogelijk uit van de belangstelling van de kinderen. Als je iets leuk vindt, wil je er vanzelf meer over weten en dat is een goede basis om te leren.
 
Groep 3
Om de overgang van de kleuterbouw soepel te laten verlopen, worden de werkperiodes afgewisseld door speelperiodes en bewegingsactiviteiten. De onderbouw kent korte werkperiodes, waarin instructie en zelfstandig werken plaatsvinden. Daarnaast hebben we speelperiodes, waarin cognitieve vaardigheden verder ontwikkeld en geoefend worden door middel van spel- en ontwikkeling- materiaal. Met de kinderen in groep 4 wordt deze lijn verder doorgezet, waarbij de verhouding tussen speel- en leertijd langzaam verandert.
 
De groepen 4 tot en met 8
In de bovenbouw wordt meer leerstofgericht gewerkt, waardoor er in verhouding tot de onderbouw minder tijd is voor vrij spelen. Tijdens de lessen worden instructiemomenten afgewisseld met zelfstandig werk en coöperatief werk. Op deze manier leren ze onder andere hoe ze moeten plannen, uitleggen, luisteren en samenwerken. Naast de instructiemomenten kunnen de kinderen ook in groepjes of individueel instructie krijgen. Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt er steeds meer thematisch gewerkt aan o.a. de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.
 

Overgang naar de volgende groep
De overgang naar een volgende groep is in principe leeftijdsgebonden. De activiteiten zijn gericht op kinderen die zich in een bepaalde ontwikkelingsfase bevinden. De overgang naar de volgende jaargroep vindt normaal gesproken plaats na de zomervakantie.
Het kan voorkomen dat een kind op sociaal-emotioneel, of bij uitzondering op cognitief gebied nog niet toe is aan de volgende jaargroep. In dat geval kan een kind in aanmerking komen voor een verlengd jaar in dezelfde jaargroep. Ditzelfde geldt voor versnelling. Als een kind op alle ontwikkelingsgebieden toe is aan een volgende jaargroep kan het kind daar geplaatst worden.
In beide gevallen vinden uitgebreide gesprekken plaats tussen ouders en leerkracht, eventueel ondersteund door IB-er of externe deskundigen. Het besluit tot verlenging of versnelling wordt uiteindelijk door de directeur genomen.

Vervolgonderwijs en schoolkeuze
In het laatste schooljaar kiest u samen met uw kind een school voor voortgezet onderwijs. Onze school adviseert en begeleidt u daarbij. We hebben hiervoor een vaststaande procedure om te komen tot deze keuze. Deze procedure staat in onze schoolgids beschreven.