Gedragsprotocol


De Schakel wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar om de kinderen zich op school veilig en prettig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Niet alleen in de klas, de gymzaal, BSO of andere ruimtes, maar ook op het plein en bij allerlei activiteiten die soms ook buiten school plaats vinden.

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen moeten leren hoe om te gaan met elkaar. In veruit de meeste gevallen lukt dit spontaan, maar soms is het nodig om specifieke aandacht voor het pedagogisch klimaat te hebben.


Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost, maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. Onze Leerkrachten nemen duidelijk stelling tegen dergelijke gedragingen.
 

Ondanks dat wij tot doel hebben om veiligheid te waarborgen, komt het ook op onze school voor dat kinderen pesten en gepest worden. Met behulp van dit protocol reageren wij op het pestgedrag op een vastgelegde wijze. Het protocol biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.