Medezeggenschapsraad


De Ouders hebben op verschillende manieren invloed op school. De meeste invloed kunnen ze uitoefenen via de Medezeggenschapsraad (MR), omdat dit orgaan met het beleid van het bestuur en de directie kan instemmen of erover kan adviseren. Aan elke school is zo'n medezeggenschapsraad verbonden. Onze MR bestaat uit drie gekozen ouders en drie personeelsleden. De MR kan alle zaken die de school betreffen, bespreken met het bestuur en de directeur. De MR wordt in de gelegenheid gesteld mee te denken over door het bestuur of directie voorgenomen besluiten, zoals het personeelsbeleid, het formatieplan, het schoolplan, het onderwijskundig- en het financieel beleid. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Daartoe komt ze minimaal 5 keer per jaar bijeen om zich over belangrijke schoolzaken te informeren en daarover met elkaar van gedachten te wisselen. De vergaderingen zijn openbaar. Eens per twee jaar (of tussendoor bij aftreden) zijn er verkiezingen.
medezeggenschapsraad

De samenstelling van de MR
 
Oudergeleding: Simone Klunder (voorzitter)
  Marja Witteveen
  Marles de Bie
Personeelsgeleding: Martijn Brugmans
  Jasmijn Brinkate
   
 

Agenda's          

Notulen                        

Jaarverslagen