Klachtenregeling


Ouders, leerlingen en personeel kunnen klachten hebben over gedragingen, beslissingen – of het uitblijven daarvan – van het schoolbestuur, directie of personeelsleden. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op begeleiding en beoordeling van leerlingen, discriminerend gedrag, agressie, seksuele intimidatie, geweld en pesten. In de klachtenregeling is vastgelegd hoe scholen op dergelijke klachten moeten reageren. Voordat u een klacht bij de klachtencommissie indient, loopt  u eerst de volgende procedure door.
 
U bespreekt eerst uw klacht met de leerkracht en daarna met de schoolleiding en of vertrouwenspersoon Natasja van Essen. Veruit de meeste klachten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen  ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een passende wijze worden afgehandeld. 

 
Jasmijn Brinkate is onze  contactpersoon.
Bereikbaar via het telefoon nummer van de school.

 

 
Heeft de vorige stap niet tot een bevredigende oplossing van uw klacht geleid, dan kunt u terecht bij de bestuurder van openbaar onderwijs Deventer, mevrouw Yvonne de Haas. 
 
OPOD
Yvonne de Haas
0570-638575
 
Postbus 502
7400 AM Deventer
 
Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Binnen het openbaar onderwijs wordt deze functie ingevuld door de heer H. Riphagen. Op verzoek kunt u ook contact opnemen met een vrouwelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. 
 
De heer H. Riphagen
088-0931000 
Postbus 10257
7301 GG Apeldoorn 
Indien ook dat vervolgens niet leidt tot het wegnemen van de klacht, dan kunt u tenslotte de klacht voorleggen aan de (landelijke) klachtencommissie, waarbij het bestuur van onze stichting is aangesloten.  Landelijke klachtencommissie
030-2809590
 
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT