Jeugdgezondheidszorg; de GGD op school


De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland (JGZ) richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 jaar. Dit betekent het voorkomen, opsporen en bestrijden van oorzaken die een gezonde groei en ontwikkeling kunnen verstoren. Via het consultatiebureau, op de basisschool en in het voortgezet onderwijs volgt de GGD de ontwikkeling, gezondheid en groei van kinderen. Wat betekent dit voor uw kinderen?
 
Wat doet de GGD op school?
Leerlingen nemen in hun basisschoolperiode twee keer deel aan een onderzoek door de JGZ van GGD IJsselland, namelijk op de leeftijd van 5/6 jaar en in groep 7.
Hierover ontvangt u van tevoren informatie thuis via de post. Het onderzoek is een combinatie van een kort onderzoek door de doktersassistente en een vragenlijst die u van tevoren invult. Eventueel aangevuld met vragen of bijzonderheden die de leerkracht in overleg met u heeft gemeld.
De doktersassistente werkt niet alleen. Zij zit in een Jeugdgezondheidszorgteam (JGZ-team), samen met een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige.
 
Gezondheidsonderzoek 5/6-jarigen
De doktersassistente stelt zich voor aan de kleuters in de klas. Vervolgens haalt ze de kleuters op. Tijdens het gezondheidsonderzoek doet de doktersassistente een aantal basistesten. Kinderen trekken hierbij alleen de schoenen uit. Het onderzoek op school bestaat uit: meten van lengte en gewicht, ogentest en bij langdurige gehoorproblemen kan op verzoek van u of de leerkracht een gehoortest worden gedaan.
Rond de leeftijd van 5 jaar vindt een logopedisch onderzoek plaats aan de hand van een vragenlijst voor ouders en de leerkracht. De logopedist onderzoekt naar aanleiding van deze vragenlijsten kinderen die in hun spraak- en taakontwikkeling risico’s lopen. De logopedist let vooral op taal, spraak, mondgedrag en stem. Ook bij kinderen uit andere groepen kan op verzoek van ouders of de leerkracht een logopedisch onderzoek worden verricht.
 
Gezondheidsonderzoek 10/11-jarigen
In groep 7 komen de kinderen zelfstandig naar de doktersassistente. Op deze leeftijd staan ontwikkeling en leefstijl centraal. Dit onderzoek bestaat uit: het meten van lengte en gewicht en op verzoek kan het gehoor en/of zien en kleuren zien worden onderzocht.
 
Ouders zijn in principe niet aanwezig bij het onderzoek, maar dat mag natuurlijk wel. U kunt dit aangeven op de vragenlijst. De resultaten van het onderzoek krijgt het kind mee naar huis.
Een vervolggesprek is mogelijk. Bijvoorbeeld op uw verzoek (via de vragenlijst), op ons initiatief (naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst) of op verzoek van de leerkracht. U krijgt dan via de post een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van GGD IJsselland.
De jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts hebben regelmatig contact met de intern begeleider van school over leerlingen waarvoor extra zorg nodig is. De betreffende  zijn hiervan op de hoogte.
 
Neem voor informatie over de GGD op school contact op met GGD IJsselland, ook als uw kind ‘niet aan de beurt’ is voor een onderzoek.