Openbaar Primair Onderwijs Deventer


In de gemeente Deventer wordt het bestuur van de openbare scholen voor primair onderwijs vanaf  1 januari 2009 gevormd door een zelfstandig stichtingsbestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD). De Schakel valt als openbare school onder deze Stichting.
Het bestuur neemt onder meer besluiten over onderhoud en beheer van de scholen, de vaststelling van het schoolplan, de benoeming en het ontslag van personeel, de formatieplannen en de vaststelling van de jaarlijkse middelen voor de scholen.
Het openbaar onderwijs heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.
De bestuurder van onze organisatie is de mevrouw Y. de Haas.

De Raad van Toezicht is ultimo 2012 als volgt samengesteld:
de heer drs. H. Eggink
mevrouw drs. W.J. Oosterveld-Sanders,
mevrouw S. Venstra,
mevrouw drs. J.D. Siskens,
de heer ir. M. Nijboer 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer: http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl/